Všeobecné ustanovenia

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, rozširovať alebo inak používať dokumenty a materiály z web stránky na komerčné, verejné alebo iné podobné účely.

Neoprávnené používanie dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov v oblasti autorského práva, ochranných známok, trestného práva, prípadne iných platných a účinných právnych predpisov.

Informácie na tejto stránke sú poskytované aj za účelom prezentácie spoločnosti Renoma s.r.o. Renoma s.r.o. nezodpovedá za presnosť a úplnosť informácií, materiálov a dokumentov, softwaru ani služieb na web stránke, keďže niektoré informácie v čase používania už nemusia byť aktuálne. Spoločnosť Renoma s.r.o. nezaručuje, že materiály na web stránke neobsahujú chyby, vírusy alebo nie sú inak škodlivé. Užívateľ web stránky jej využívaním súhlasí s týmito podmienkami a prehlasuje, že túto web stránku používa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo.

 
Renoma s.r.o © 2008, všetky práva vyhradené. Všeobecné ustanovenia.
Kontaktujte nás ...